ا

 • احمدی مجدآبادی فراهانی.سمیه نظریة سقوط تعهدات منشأ با امضای اسناد تجارتی [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اسدی آقبلاغی.عبدالرضا حق‌تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و امریکا [ دوره2, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسدی.لیلا سادات گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه‌ [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • اسماعیلی.محسن مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

ب

پ

 • پورطلوعی.مریم تسلیم کالا جهت معاملۀ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

ت

 • تابش.زهرا بازخوانی تأثیر قاعدۀ احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعۀ تطبیقی با قاعدۀ یاری‌رسان نوع¬دوست در حقوق کانادا) [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

ث

 • ثقفی.مریم بررسي فقهي و حقوقي حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]

ج

 • جعفري هرندي.محمد تشكيلات قضايي اسلامي و پيشنهاد تنوع دادگاه [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]

چ

 • چیت‌سازیان.مرتضی بررسی و مقایسه حالت اغماء با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

ح

 • حسنی‌نیا.حامد بررسی و مقایسه حالت اغماء با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حسین زاده سرشکی.اسماء بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال در فضای سایبری [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

ر

 • رزاقی.سجاد بررسی ضابط مفهومی در تشخیص شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

س

 • ساعی.سید محمد هادی بررسي فقهي و حقوقي حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سهیلی.محمد حسین مبانی عقلی منجزيت علم اجمالی [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]

ش

 • شریعتی نجف آبادی.الهام بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین¬المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شعبانی.کاظم مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شکری.فریده مطالعۀ¬ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و امریکا [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شیروانی.خدیجه بررسی فرآیند تصفیۀ بانک¬های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران) [ دوره2, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ص

 • صدقی.غلامعلی مقایسۀ عقد رهن با معامله با حق استرداد با رویکرد رویۀ قضایی [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صفیری.اکرم ارتقای ژنتیکی ویژگی‌ها و توانایی‌های انسان از منظر اخلاق و فقه [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • صفیری.اکرم مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

ع

 • عالی پناه.علیرضا نظریة سقوط تعهدات منشأ با امضای اسناد تجارتی [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عیسائی تفرشی.محمد بررسی فرآیند تصفیۀ بانک¬های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران) [ دوره2, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ف

 • فرساد.سعید رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • فروغی.سید علیرضا بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • فروغی.سید علیرضا بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال در فضای سایبری [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • فروغی.سید علیرضا نقش ظلم در استنباط فقهی [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

ک

 • کرمی.سعید تحلیل فقهی¬حقوقی¬خيار¬بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد [ دوره2, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کریمی.عباس بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین¬المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • کریمی.فرزانه مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

گ

 • گوشی دهقی.حمیده بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]

ل

 • لشگری یوسفی.اعظم معرفی اوراق منفعت به‌عنوان ابزار مالی نوین‌اسلامی و مقایسۀ آن با اوراق اجاره [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

م

 • محمدی.مهدی نقش ظلم در استنباط فقهی [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مظاهری.معصومه بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مغزی نجف آبادی.الهام بررسی حجیت مثبتات امارات و کاربرد آن در فقه و حقوق [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • موسوی پور.سید حمیدرضا ماهیت و شرایط اعتبار قرارداد انتقال بازیکن حرفه¬ای [ دوره2, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • موسوی.سید امید تبیین قاعدۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران [ دوره2, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • موسوی.سید محمد صادق تسلیم کالا جهت معاملۀ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • موسوی.سید محمد صادق تبیین قاعدۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران [ دوره2, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • میرهاشمی.زهرا سادات ارتقای ژنتیکی ویژگی‌ها و توانایی‌های انسان از منظر اخلاق و فقه [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

ن

 • نقیبی.سید ابوالقاسم مبانی عقلی منجزيت علم اجمالی [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • نقیبی.سید ابوالقاسم بررسی حجیت مثبتات امارات و کاربرد آن در فقه و حقوق [ دوره2, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • نقیبی.سید ابوالقاسم بررسی ضابط مفهومی در تشخیص شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه [ دوره3, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]