• صفحات نشریه

  • فهرست مقالات محمد  جعفري هرندي

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تشكيلات قضايي اسلامي و پيشنهاد تنوع دادگاه
    محمد  جعفري هرندي
    چکیده: جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی¬ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه¬ای کاملاً متفاوت صورت می¬پذیرد. نحوۀ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله ای چکیده کامل
    چکیده: جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی¬ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه¬ای کاملاً متفاوت صورت می¬پذیرد. نحوۀ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوۀ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به‌خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی‌الجمله و تفکیک داوری در حق¬ّالله و حق¬ّالناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق¬ّالله می‌باشد، اثبات نماید که می‌توان دادگاه‌های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحۀ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ¬جامعه و حق¬ّالله، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می‌گزینند و برای رسیدگی به حق‌الله و آنچه در مرز آن قرار می‌گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد. جزييات مقاله