• صفحات نشریه

  • فهرست مقالات مریم  ثقفی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسي فقهي و حقوقي حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله
    سید محمد هادی  ساعی مریم  ثقفی
    چكيده: اقاله تراضي طرفين بر انحلال عقد است. اين امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشي از آن مي¬گردد. اما این امر مربوط به آينده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه¬ای وارد نمی¬کند. اين نكته¬اي است كه برخي به آن توجه ن چکیده کامل
    چكيده: اقاله تراضي طرفين بر انحلال عقد است. اين امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشي از آن مي¬گردد. اما این امر مربوط به آينده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه¬ای وارد نمی¬کند. اين نكته¬اي است كه برخي به آن توجه نکرده¬اند و در تبيين سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حكم به سقوط تمامي شروط اعم از صفت، فعل و نتيجه نموده¬اند؛ همچنانكه قانون مدني نيز پيرو همين نظر در مادۀ 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محكوم به بطلان مي¬نمايد. در حالی‌كه احكام و آثار هر يك از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حكم مادۀ 246 در تمام آنها جاري نيست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی¬شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اوليه باز می¬گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه¬ای که دارد به محض عقد محقق می‌شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می¬گردد ولیکن آثاری بر جای می-گذارد که قابل تحلیل است. جزييات مقاله