• صفحه اصلی
  • مقایسۀ عقد رهن با معامله با حق استرداد با رویکرد رویۀ قضایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 30 بازدید : 1264 صفحه: 107 - 124

نوع مقاله: پژوهشی