• صفحه اصلی
  • بررسی و مقایسه حالت اغماء با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 29 بازدید : 1151 صفحه: 89 - 106

نوع مقاله: پژوهشی