• صفحه اصلی
  • مطالعۀ¬ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و امریکا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 10 بازدید : 1309 صفحه: 73 - 104

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط