مدير مسئول

سید علیرضا فروغی استادیار
nomune24@gmail.com دکترا
33123115

سردبیر

سید ابوالقاسم نقیبی دانشیار
da.naghibi@yahoo.com دکترا

هیئت تحریریه

محمد امامی کاشانی استاد
دکترا
اجتهاد در حوزه علمیه قم
سید محمد موسوی بجنوردی استاد
دکترا
نجف اشرف
سید مصطفی محقق داماد استاد
دکترا
سید محمد صادق موسوی دانشیار
mousavi4535@gmail دکترا
سید ابوالقاسم نقیبی دانشیار
da.naghibi@yahoo.com دکترا
محمد بهرامی خوشکار دانشیار
m1.khoshkar@gmail.com دکترا
محسن اسماعیلی دانشیار
esmaeili1344@ut.ac.ir دکترا
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد روشن دانشیار
دکترا
سید حسین صفایی استاد
دکترا

مدیر داخلی

عطیه زندیه استادیار
a.zandieh@motahari.ac.ri دکترا