محمد بهرامی خوشکار دانشیار
m1.khoshkar@gmail.com دکترا
دانشیار دانشگاه شهید مطهری.